Mức thuế suất thuế TNDN của năm 2021 mới nhất hiện nay là 20%. Khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp sẽ phải áp dụng theo mức thuế suất này.

Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo lĩnh vực xã hội hóa và dự án đầu tư

Được miễn 03 năm; và giảm 50% số thuế bắt buộc nộp cho 05 năm tiếp theo đối sở hữu dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đã

 

Công văn số 5877/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế thức giấc Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 7738/CT-TTr2 ngày 17/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế sở hữu quan điểm như sau:

1. Ưu đãi thuế TNDN theo lĩnh vực xã hội hóa:

– Tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ quy định: “2. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định

b) Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có những dự án đầu tư, liên doanh, kết liên hoặc xây dựng thương hiệu các cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa mang đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền;”.

– Tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP quy định:

“Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở thực hành xã hội hóa

1. Cơ sở thực hành xã hội hóa nên đăng ký sở hữu cơ thuế quan khi hoạt động làm căn cứ xác định ưu đãi và nghĩa vụ về thuế.”.

– Tại khoản 4 Mục XII Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “4. Cơ sở thực hành xã hội hóa do tổ chức, cá nhân ra đời phải đăng ký nội dung hoạt động chuyên môn với cơ quan quản lý quốc gia mang thẩm quyền ở địa phương và hoạt động theo quy định của pháp luật. Đăng ký hoạt động mang cơ thuế quan để làm cho căn cứ ưu đãi hoặc tính thuế thu nhập doanh nghiệp.”.

– Tại khoản 3 Điều 15 Chương IV Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Điểm 3 Mục II Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động đối có phần thu nhập của công ty có được từ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa).

Danh mục chi tiết các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.”

– Tại Mục II danh mục mẫu hình; tiêu chí quy mô; tiêu chuẩn của những cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề ban hành kèm theo QĐ 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng CP quy định đối mang mẫu hình Trung tâm dạy nghề bắt buộc đáp ứng những điều kiện sau:

+Quy hoạch mạng lưới (Phù hợp có quy hoạch mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trọng tâm dạy nghề); Quy mô huấn luyện tối thiểu (50 học sinh);

+Có cơ sở vật chất, trang đồ vật yêu thích mang ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo; Diện tích đất tiêu dùng tối thiểu (10.000 m2 đối có khu vực đô thị, 2.000 m2 đối mang khu vực ko kể đô thị);

+Tiêu chuẩn thiết kế (Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3m2/01 học sinh quy đổi; thể tích cơ sở thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi);

+Số lượng nghề đào tạo (Có chương trình dạy nghề theo quy định);

+Có hàng ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Hoạt động dạy nghề bắt buộc tuân theo quy định của Luật Dạy nghề ngày 29/11/2006 và là hoạt động với điều kiện bắt buộc được đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề; Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thay thế QĐ 72/2008/QĐ-BLĐTBXH quy định thẩm quyền; trình tự; thủ tục đăng ký; cấp giấy chứng thực đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trình độ cao đẳng nghề; trung cấp nghề và sơ cấp nghề; việc đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề; nộp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề).

Việc thành lập chiếc hình cơ sở thực hành xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề thực hành theo quy định tại Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2011 của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội (thay thế Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH) về quy định thành lập, cho phép thành lập; chia; tách; sáp nhập; giải thể trường cao đẳng; trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

Căn cứ các quy định nêu trên; nếu Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD (chuyển đổi từ Công ty TNHH Cửu Long) có đăng ký buôn bán hoạt động dạy nghề, xây dựng thương hiệu loại hình cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề (Trung tâm dạy nghề) trường hợp trong niên độ thanh tra 2009-2011 Công ty chưa thực hiện những thủ tục để được cấp lại giấy chứng thực đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về đăng ký hoạt động dạy nghề thì Công ty chưa đảm bảo quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định của Bộ Lao động Thương binh Xã hội.

Trường hợp Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD được Sở ban ngành sở hữu thẩm quyền cho phép ra đời trọng điểm dạy nghề trường hợp Công ty chưa đăng ký có cơ thuế quan lúc hoạt động và thực tiễn chưa đáp ứng những điều kiện cụ thể quy định tại Mục II Danh mục cái hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của những cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề ban hành kèm theo Quyết định 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ (loại hình Trung tâm dạy nghề) thì Công ty chưa đủ điều kiện được hưởng thuế suất thuế TNDN 10% đối mang thu nhập từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề.

2. Ưu đãi thuế TNDN theo dự án đầu tư:

-Tại điểm 35 “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của những cơ sở giáo dục, đào tạo; đầu tư xây dựng trường học; cơ sở giáo dục; đào tạo dân lập; dân lập ở những bậc học: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; giáo dục đại học”,

Mục VI, Phần B, Phụ lục A Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư

và điểm 55

“Các khu công nghiệp được có mặt trên thị trường theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ” thuộc Địa bàn mang điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn,

Phụ lục B Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành tất nhiên Nghị định số 108/2006/.NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định yếu tố và chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

-Tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định: “Điều 36. Cơ sở marketing đang hoạt động với đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới; mở rộng quy mô; đổi mới công nghệ; cải thiện môi trường sinh thái; tăng năng lực sản xuất; thì được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này có lại như sau:

4. Được miễn 03 năm; và giảm 50% số thuế bắt buộc nộp cho 05 năm tiếp theo đối sở hữu dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực ngày nay địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.”.

-Tại điểm 5 Mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định: “5. Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; sở hữu công ty lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất); chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thì cơ sở buôn bán mới sau khi mang sự thay đổi nêu trên tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập nhà hàng theo những ưu đãi về thuế thu nhập công ty công ty đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, trường hợp vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.”.

Căn cứ các quy định nêu trên, giả dụ Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD được có mặt trên thị trường trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH Cửu Long vào tháng 10/2007. Trước thời điểm này, Công ty TNHH Cửu Long đang thực hành 02 dự án đầu tư: “Trung tâm đào tạo khoa học quốc tế Cửu Long – TW1” (dự án 2 hoạt động từ ngày 06/02/2007) và “Trung tâm huấn luyện, bổ dưỡng tay nghề công nhân” (dự án một hoạt động từ ngày 09/12/2004).

+Dự án 2 là dự án đầu tư mở rộng quy mô của Công ty TNHH Cửu Long trên cơ sở dự án 1 thì Dự án 2 được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng đối sở hữu phần thu nhập nâng cao thêm theo quy định của Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ và Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính theo điều kiện thực tiễn đáp ứng.

+Do vậy, Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD chuyển đổi từ Công ty TNHH Cửu Long sẽ tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế TNDN mà Công ty TNHH Cửu Long đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư.

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra tình hình thực tiễn việc kê khai ưu đãi thuế TNDN của Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ thuật PVD đối sở hữu 02 dự án đầu tư và điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp để chỉ dẫn tổ chức thực hành theo quy định tại những văn bản quy phạm pháp luật.

Đề nghị Cục Thuế rà soát lại các doanh nghiệp thực hành xã hội hóa trên địa bàn ví như với nội dung nên sửa đổi; bổ sung tại Danh mục chi tiết các dòng hình; tiêu chí quy mô; tiêu chuẩn của những cơ sở thực hành xã hội hóa, thì báo cáo để Tổng cục Thuế tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

Đăng nhận xét

[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget