Mức thuế suất thuế TNDN của năm 2021 mới nhất hiện nay là 20%. Khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp sẽ phải áp dụng theo mức thuế suất này.

Ưu đãi thuế TNDN đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tại Khoản 4, Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định về thời kì miễn, giảm thuế TNDN đối có hoạt động đầu tư mở rộng

 

Công văn số 5897/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Kính gửi: Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa.
(Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 3 – Nhơn Trạch – Đồng Nai)

Trả lời công văn số 00481/014/CV-HNF ngày 01/10/2014 và công văn số 00507/014/CV-HNF ngày 10/10/2014 của Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa yêu cầu hướng dẫn chính sách thuế về ưu đãi thuế TNDN. Sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

Theo Giấy phép đầu tư số 2244/GP ngày 26/12/2001 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp và những Giấy phép đầu tư điều chỉnh bổ sung thì Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa là công ty mang vốn đầu tư nước bên cạnh thực hiện nhiều dự án đa ngành nghề, đa mục tiêu. Mức ưu đãi về thuế suất thuế TNDN và miễn giảm thuế ghi trên Giấy phép đầu tư là 1 mức ưu đãi vận dụng chung đối mang tất cả hoạt động của Công ty, cụ thể mục đích và phạm vi hoạt động như sau:

– Sản xuất sợi nhân tạo;

– Xe, dệt, nhuộm, hoàn tất, chế biến sợi;

– Lắp đặt, vận hành nhà máy điện sở hữu công suất bề ngoài 150W để tự tiêu thụ điện và khá nước, bán điện ko dùng hết cho Tổng công ty điện lực VN và bán điện tương đối nước cho các siêu thị khác trong KCDN Nhơn Trạch 3.

Sản phẩm của DN tiêu thụ tại thị trường VN và xuất khẩu theo các tỷ lệ sau:

– Các cái sợi: XK chí ít 50%;

– Xơ Polyester: XK toàn bộ.

Căn cứ quy định tại Điều 46, Điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP và hướng dẫn tại Khoản 4 Mục I Phần thiết bị hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC thì mức ưu đãi về thuế suất thuế TNDN 10% và miễn thuế 4 năm nói từ khi marketing sở hữu lãi và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo trường hợp đa số các dự án đầu tư đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 46 và Khoản 3 Điều 48 NĐ 24/2000/NĐ-CP, riêng đối có những mục tiêu mang điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu thì doanh nghiệp bắt buộc đáp ứng điều kiện xuất khẩu theo thực tiễn đáp ứng mới được hưởng ưu đãi ghi trên Giấy phép đầu tư.

Theo Giấy phép đầu tư thì Công ty cần đáp ứng điều kiện về tỷ lệ XK, bên cạnh đó trên thực tiễn Công ty ko với mặt hàng nào đáp ứng điều kiện về tỷ lệ XK vì thế Công ty buộc phải xác định mức ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện thực tiễn đáp ứng.

1. Đối sở hữu hoạt động nhà máy cung cấp sản phẩm BOPP1.

Theo bộc lộ của Công ty, dự án nhà máy BOPP1 được cấp phép hoạt động theo Giấy phép Đầu tư điều chỉnh số 2244/GPĐC3 đề ngày 25/8/2003 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp. Nhà máy BOPP1 bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2006 và có thu nhập chịu thuế từ năm 2007; Giấy phép số 2244/GPĐC3 nêu trên không quy định cụ thể mức ưu đãi thuế TNDN đối có dự án này, mà chỉ diễn tả sự kế thừa các điều khoản của Giấy phép đầu tư số 2244/GP ngày 25/12/2011: Doanh nghiệp được miễn 04 năm giảm 04 năm tiếp theo có thuế suất thuế TNDN 10%.

– Khoản 2 Điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 3/7/2000 của Chính phủ quy định: “2. 15% đối mang dự án sở hữu 1 trong các tiêu chuẩn sau: …d) Doanh nghiệp khu công nghiệp xuất khẩu trên 50% sản phẩm;”

– Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000, quy định: “8. Điều 46 được sửa đổi bổ sung như sau:…d) Doanh nghiệp chế tạo trong Khu công nghiệp”.

Do Công ty cung ứng sản phẩm BOPP không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 24/2000/NĐ-CP , Nghị định số 27/2003/NĐ-CP nhưng Công ty đáp ứng điều kiện công ty sản xuất trong Khu công nghiệp. Vì vậy, dự án nhà máy cung cấp sản phẩm BOPP1 được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15%, miễn thuế 2 năm.


– Khoản 3, Khoản 4 Điều một Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 6/8/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều Nghị định số 164/2003/NĐ-CP về thuế TNDN quy định: Cơ sở cung ứng mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp được ứng dụng thuế suất 15% trong 12 năm, được miễn thuế 03 năm nói từ lúc mang thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế bắt buộc nộp cho 07 năm tiếp theo.

– Khoản 3 Điều 31 Luật thuế TNDN năm 2003 sở hữu quy định:

“3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Bên nước ngoài tham dự giao kèo cộng tác kinh doanh đã được cấp Giấy phép đầu tư, những siêu thị trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế quy định trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; nếu trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư quy định mức ưu đãi rẻ hơn mức ưu đãi về thuế theo quy định của Luật này thì được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Luật này cho thời gian còn lại”.

Theo báo cáo của Công ty thì nhà máy cung ứng sản phẩm BOPP1 hoạt động từ tháng 4/2006 và sở hữu lãi từ năm 2007 thì Công ty thực hiện ưu đãi theo điều kiện thực tại đáp ứng tại từng thời điểm. Trường hợp Công ty được hưởng ưu đãi theo Nghị định số 27/2003/NĐ-CP thì Công ty được chuyển tiếp ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN năm 2003, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP , Nghị định số 24/2007/NĐ-CP cho thời kì còn lại.

2. Đối có hoạt động tổ điện 1:

Theo Giấy phép đầu tư số 2244/GP ngày 26/12/2001 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp thì mục tiêu hoạt động của Công ty là: Lắp đặt, vận hành nhà máy điện với công suất ngoại hình 150W để tiêu thụ điện và tương đối nước, bán điện ko dùng hết cho Tổng siêu thị điện lực VN và bán điện, hơi nước cho các DN khác trong KCN Nhơn Trạch 3. Tổ máy điện 1 của Công ty khởi đầu đi vào hoạt động từ năm 2004 và với thu nhập chịu thuế từ năm 2006.

– Theo quy định tại NĐ 24/2000/NĐ-CP và NĐ số 27/2003/NĐ-CP (áp dụng từ năm 2000 tới năm 2003) thì đối mang hoạt động tại Tổ điện một của Công ty chỉ đáp ứng điều kiện SX trong KCN bởi thế thu nhập từ hoạt động tại Tổ điện 1 của Công ty được ứng dụng TS 15%, miễn thuế 2 năm, năm 2006 là năm thứ 1 Công ty với thu nhập từ hoạt động này.

– Theo Nghị định số 152/2003/NĐ-CP , Nghị định số 24/2007/NĐ-CP , Thông tư số 88/2004/TT-BTC , Thông tư số 134/2007/TT-BTC (áp dụng từ năm 2004 đến năm 2008) thì hoạt động SX trong KCN được miễn thuế 3 năm, giảm 50% trong 7 năm tiếp theo, áp dụng thuế suất 15% trong 12 năm. Theo hướng dẫn tại những VBQPPL nêu trên thì Công ty sẽ được lựa sắm trường hợp đang trong thời gian ưu đãi thuế TNDN thì sẽ được chuyển tiếp ưu đãi cho thời gian còn lại.

– Đến ngày 1/1/2009 theo quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP thì hoạt động đầu tư tăng trưởng nhà máy điện thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư, được miễn thuế 4 năm, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo, vận dụng thuế suất 10% trong 15 năm.

Như vậy tại thời điểm năm 2009, Công ty với hoạt động đầu tư vững mạnh nhà máy điện (Tổ điện 1) thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP thì Công ty được phép lựa tậu ưu đãi thuế TNDN đang được hưởng hoặc chuyển sang hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 124/2008 và Thông tư số 130/2008/TT-BTC cho thời kì còn lại tính từ ngày 1/1/2009.

Đề nghị Cục Thuế khiến cho việc mang Công ty để xác định cụ thể hoạt động đầu tư vững mạnh Tổ điện 1 của Công ty ví như thuộc ngành nghề đặc thù ưu đãi đầu tư theo quy định tại các văn bản quy phi pháp luật nêu trên thì hướng dẫn Công ty thực hành ưu đãi theo quy định.

3. Đối sở hữu hoạt động se sợi 2

Theo báo cáo của Công ty, Dự án xưởng se sợi 2 được cấp phép theo Giấy chứng nhận điều chỉnh số 2244/GCNĐC6/47/2 cấp ngày 10/11/2006 (sau ngày Nghị định số 108 sở hữu hiệu lực thi hành). Công ty được cấp phép hoạt động đầu tư mở rộng dự án se sợi 2 năm 2006, khởi đầu hoạt động từ năm 2007 và phát sinh thu nhập chịu thuế trong năm 2010 buộc phải áp dụng theo quy định tại Nghị định số 24/2007/NĐ-CP và Thông tư số 134/2007/TT-BTC .

– Tại Điểm 53, Mục VIII, Phần B Phụ lục I Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, và Điểm 55, Phụ lục II Danh mục địa bàn đầu tư ban hành tất nhiên Nghị định số 108/2006/NĐ-CP quy định:

“53. Dự án đầu tư sản xuất trong những khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập”.

“55. Các khu công nghiệp được xây dựng thương hiệu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

– Tại Khoản 4, Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định về thời kì miễn, giảm thuế TNDN đối có hoạt động đầu tư mở rộng:

“4. Được miễn 03 năm và giảm 50% số thuế bắt buộc nộp cho 05 năm tiếp theo đối mang dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện nay địa bàn thuộc Danh mục địa bàn với điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn”

Theo quy định nêu trên, hoạt động se sợi 2 là dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực bây giờ địa bàn với điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, thì: thu nhập từ hoạt động của xưởng se sợi 2 của Công ty được miễn thuế 3 năm, giảm 50% trong 5 năm tiếp theo, không được ứng dụng thuế suất ưu đãi.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa biết./.

Chúc những bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

Đăng nhận xét

[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget