Mức thuế suất thuế TNDN của năm 2021 mới nhất hiện nay là 20%. Khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp sẽ phải áp dụng theo mức thuế suất này.

Hoạt động sản xuất muối được ưu đãi thuế suất thuế TNDN

Hưởng ưu đãi đối với phần thu nhập nâng cao thêm từ đầu tư mở rộng theo quy định tại các văn bản quy phi pháp luật tại thời điểm quyết định thực hành

 

Công văn số 1157/TCT-CS

Ưu đãi thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh giấc Ninh Thuận

Tổng cục Thuế nhận được

– Công văn số 271 CT/KTNB ngày 6/02/2017

– Công văn số 4242 CT/KTNB ngày 9/12/2016

Của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có quan điểm như sau:

Mọi chi tiết xin liên hệ: https://kiemtoancalico.com/

1. Về dự án Khu kinh tế Muối công nghiệp và xuất khẩu Quán thẻ:

– Giai đoạn 2004-2006: Theo quy định tại

+ Thông tư số 128/2003/TT-BTC (điểm 3.3 mục III phần E)

+ Thông tư số 88/2004/TT-BTC (điểm 5.1.4) sửa đổi bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC thì:

Doanh nghiệp sở hữu dự án đầu tư mở rộng đầu tư vào lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn khó khăn được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức:

+ Miễn thuế TNDN 03 năm,

+ Giảm 50% trong 5 năm tiếp theo,

+ Thuế suất 15% trong 12 năm.

– Giai đoạn 2007-2008: Theo quy định tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC (tiết e, g điểm 2 mục IV phần E) thì:

+ Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở mang vào lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực bây giờ địa bàn khó khăn được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức:

 • Miễn thuế TNDN 03 năm,
 • Giảm 50% trong 5 năm tiếp theo (không được ưu đãi về thuế suất).

+ Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng vào lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn đặc trưng khó khăn được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức:

 • Miễn thuế TNDN 04 năm,
 • Giảm 50% trong 7 năm tiếp theo (không được ưu đãi về thuế suất).

– Giai đoạn 2009 – 2013: Tại Thông tư số 130/2008/TT-BTC (điểm 6 phần I) quy định dự án đầu tư mở mang ko được hưởng ưu đãi thuế TNDN và việc chuyển tiếp ưu đãi đối sở hữu dự án đầu tư mở mang như sau:

“6. Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 mang dự án:

– Đầu tư xây dựng dây chuyền cung ứng mới,

– Mở rộng quy mô,

– Đổi mới công nghệ,

– Cải thiện môi trường sinh thái,

– Nâng cao năng lực sản xuất

Thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các dự án đầu tư trước năm 2009 đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN (theo diện ưu đãi đầu tư mở rộng) thì:

+ Tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại

+ Và phần thu nhập tăng thêm của các dự án đầu tư mở mang đang vận dụng thuế suất 28% được chuyển sang ứng dụng thuế suất 25%.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất tới ngày 31 tháng 12 năm 2008 đang đầu tư xây dựng dở dang và trong năm 2009 hoàn thành đi vào sản xuất, buôn bán thì:

+ Tiếp tục được hưởng thời kì miễn giảm thuế thu nhập nhà hàng đối sở hữu phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở mang với lại theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC;

+ Phần thu nhập tăng thêm của dự án này áp dụng thuế suất 25%

+ Và thời kì miễn giảm thuế thu nhập nhà hàng đối sở hữu phần thu nhập tăng thêm tính từ năm 2009 dự án đi vào sản xuất, kinh doanh.

…”.

– Từ năm 2014: Tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC (khoản 2 Điều 23) quy định về chuyển tiếp ưu đãi đối sở hữu dự án đầu tư mở rộng như sau:

“2. Doanh nghiệp sở hữu dự án đầu tư mà tính đến hết kỳ tính thuế năm 2013 còn đang trong thời gian thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập nhà hàng (bao gồm cả giả dụ đang được hưởng ưu đãi hoặc chưa được hưởng ưu đãi) theo quy định của các văn bản quy bất hợp pháp luật về thuế thu nhập nhà hàng thì tiếp tục được hưởng cho thời kì còn lại theo quy định của các văn bản đó;

Trường hợp đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về thuế thu nhập nhà hàng thì được lựa sắm ưu đãi thuộc diện đang được hưởng hoặc ưu đãi theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về thuế thu nhập nhà hàng theo diện ưu đãi đối với dự án đầu tư mới

(bao gồm mức thuế suất, thời kì miễn thuế, giảm thuế)

Cho thời kì còn lại giả dụ đang thuộc diện hưởng ưu đãi về thuế thu nhập siêu thị theo diện siêu thị ra đời mới từ dự án đầu tư hoặc theo diện ưu đãi đối với đầu tư mở mang cho thời gian còn lại trường hợp đang thuộc diện được hưởng ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng.

Dự án đầu tư mở mang được lựa tìm chuyển đổi ưu đãi theo quy định tại Khoản này là dự án đầu tư mở rộng triển khai từ ngày 31/12/2008 trở về trước và các dự án này đưa vào hoạt động cung cấp kinh, doanh từ năm 2009 trở về trước”.


– Từ năm 2015: Tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC (tại điểm 2a, khoản một Điều 13) sửa đổi bổ sung Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định:

– “Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất tới ngày 31/12/2008 đang đầu tư xây dựng dở dang,

– Trong năm 2009 dự án vẫn tiếp tục công đoạn đầu tư xây dựng dở dang

– Từ năm 2010 trở đi mới hoàn tất đi vào SX, KD đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế.

Lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm

+ Khu công nghiệp,

+ Khu kinh tế,

+ Khu công nghệ cao

Theo quy định tại thời điểm quyết định thực hành đầu tư mở mang thì được lựa chọn

+ Hưởng ưu đãi đối với phần thu nhập nâng cao thêm từ đầu tư mở rộng theo quy định tại các văn bản quy phi pháp luật tại thời điểm quyết định thực hành đầu tư mở rộng

+ Hoặc theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và những văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại đề cập từ kỳ tính thuế năm 2015.”.


– Về lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư căn cứ theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP .

Đối mang Dự án Khu kinh tế Muối công nghiệp và xuất khẩu Quán Thẻ (gọi tắt là Dự án Muối Quán Thẻ)

TCT đã với công văn số 236/TCT-CS ngày 17/01/2013 gửi Công ty TNHH Đầu tư vững mạnh chế tạo Hạ Long.

Nay, theo công văn của Cục Thuế thức giấc Ninh Thuận nêu trên báo cáo cụ thể tình hình thực tế khai triển dự án và hồ sơ gửi kèm thì Dự án Muối Quán Thẻ được cấp Giấy chứng thực ưu đãi đầu tư ngày 22/5/2006 để thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực

+ Xây dựng đồng muối,

+ Sản xuất muối công nghiệp

+ Xuất khẩu

Tại huyện Ninh Phước, thức giấc Ninh Thuận;

Năm 2010, Dự án hoàn thành, bắt đầu đi vào chế tạo kinh doanh; phát sinh thu nhập chịu thuế; từ lúc thành lập đến nay; dự án đều đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư:

– Lĩnh vực ưu đãi: sản xuất muối theo quy định tại NĐ 164/2003/NĐ-CP ;

– Địa bàn ưu đãi: huyện Ninh Phước là địa bàn cạnh tranh theo NĐ 164/2003/NĐ-CP; chuyển thành địa bàn đặc thù cạnh tranh theo NĐ 108/2006/NĐ-CP ; NĐ 218/2013/NĐ-CP , NĐ 118/2015/NĐ-CP)

Đề nghị Cục Thuế thức giấc Ninh Thuận căn cứ quy định về ưu đãi thuế TNDN đối mang dự án đầu tư mở mang tại từng thời kỳ và tình hình thực tế thực hành dự án Muối Quán Thẻ để hướng dẫn Công ty cổ phần Muối Cà Ná Ninh Thuận ứng dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN đối có dự án đầu tư cho ưng ý với thực tại phát sinh và quy định pháp luật.

* Về việc điều chỉnh Giấy chứng thực đầu tư để được hưởng ưu đãi thuế TNDN: Về vấn đề này, về nguyên tắc, từ năm 2004 tới nay, việc xác định ưu đãi thuế TNDN căn cứ theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN và điều kiện thực tế đáp ứng của doanh nghiệp để xác định ưu đãi thuế theo quy định.

2. Về thuế suất ưu đãi đối mang hoạt động cung cấp muối:

– Tại điểm e khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập siêu thị quy định:

“3. Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động ứng dụng đối với:

e) Thu nhập của siêu thị từ:

+ Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng;

+ Nuôi trồng nông, lâm, thủy sản ở địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn;

+ Sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi;

+ SX, khai hoang và tinh chế muối trừ SX muối quy định tại khoản 1 Điều 4 NĐ số 218/2013/NĐ-CP,

+ Đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông, thủy sản và thực phẩm.”,

(khoản một Điều 4 NĐ 218/2013/NĐ-CP quy định miễn thuế TNDN đối có thu nhập từ chế tạo muối của Hợp tác xã)

– Tại khoản 7 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên quy định:

“7. Trong cộng 1 kỳ tính thuế ví như có một khoản thu nhập thuộc diện ứng dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi và thời kì miễn thuế, giảm thuế theo rộng rãi giả dụ khác nhau thì doanh nghiệp tự lựa tìm một trong các trường hợp ưu đãi thuế thu nhập công ty sở hữu lợi nhất”.

Căn cứ những quy định nêu trên, nếu Công ty cổ phần Muối Cà Ná Ninh Thuận sở hữu hoạt động sản xuất, khai hoang muối thì thu nhập từ hoạt động sản xuất, khẩn hoang muối của Công ty được hưởng ưu đãi thuế suất thuế TNDN 10% từ năm 2014.

Trường hợp trong cộng một kỳ tính thuế trường hợp sở hữu một khoản thu nhập thuộc diện áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi và thời kì miễn thuế, giảm thuế theo rộng rãi ví như khác nhau (ưu đãi thuế suất thuế TNDN 10% đối mang hoạt động sản xuất, khai hoang muối và ưu đãi đầu tư mở rộng) thì siêu thị tự lựa mua 1 trong các trường hợp ưu đãi thuế TNDN mang lợi nhất.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh giấc Ninh Thuận căn cứ văn bản quy luật pháp sở hữu tác động và tình hình cụ thể của đơn vị để hướng dẫn vận dụng chính sách thuế ưu đãi thuế TNDN cho ưa thích có thực tại nảy sinh và quy định pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận biết


Các bài viết liên quan:


Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

Đăng nhận xét

[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget