Mức thuế suất thuế TNDN của năm 2021 mới nhất hiện nay là 20%. Khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp sẽ phải áp dụng theo mức thuế suất này.

Chính sách thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Đối sở hữu doanh thu; thu nhập từ thực hành SXKD; những dịch vụ khác ko tương tác đến hoạt động công nghệ và kỹ thuật thì ko được hưởng ưu đãi thuế TN

Công văn số 2383/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ

Trả lời công văn số 36/PTTTDN-DN ngày 19/02/2014 của Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ

Về các vướng mắc tác động đến công văn số 370/PTTTDN-DN ngày 09/12/2013 yêu cầu xem xét lại chính sách thuế TNDN đối sở hữu công ty công nghệ và công nghệ

Tổng cục Thuế mang ý kiến như sau:

– Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ:

Quy định khía cạnh và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN quy định thuế suất ưu đãi và thời gian miễn; giảm thuế TNDN đối với công ty mới ra đời từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực kỹ thuật cao; nghiên cứu công nghệ và lớn mạnh công nghệ.

– Tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính Phủ sửa đổi; bổ sung đoạn đồ vật hai Điều 2 của Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về công ty công nghệ và khoa học quy định:

“Hoạt động chính của nhà hàng khoa học và công nghệ là thực hiện sản xuất, marketing những dòng sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả nghiên cứu công nghệ và lớn mạnh kỹ thuật do doanh nghiệp được quyền sở hữu; quyền tiêu dùng hợp pháp; thực hiện những nhiệm vụ công nghệ và công nghệ. Doanh nghiệp công nghệ và công nghệ thực hiện sản xuất, marketing và những dịch vụ khác theo quy định của pháp luật”.

– Tại điểm 1.1 khoản 1 Mục III Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hành Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về siêu thị khoa học và công nghệ quy định:

“Doanh thu từ việc sản xuất, buôn bán những sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN, bao gồm:

 • – Doanh thu từ việc chuyển giao công nghệ sau ươm tạo
 • – Doanh thu từ cung cấp những sản phẩm, hàng hóa được tạo ra từ các công nghệ

quy định tại điểm 5.1, khoản 5, mục I Thông tư liên tịch này.

Danh mục các sản phẩm, hàng hóa được tạo ra từ kết quả KH&CN do Sở Khoa học và Công nghệ xác nhận khi cấp Giấy chứng nhận siêu thị KH&CN và với thể công nhận bổ sung khi có sự đổi thay trong giai đoạn hoạt động của doanh nghiệp.”.

– Tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hành Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về nhà hàng khoa học và kỹ thuật quy định:

“5. Điều kiện để được chứng thực là siêu thị KH&CN

Doanh nghiệp được chứng nhận là nhà hàng KH&CN khi đáp ứng các điều kiện sau:

5.1. Đối tượng xây dựng thương hiệu công ty KH&CN hoàn tất việc ươm tạo và làm chủ kỹ thuật từ kết quả KH&CN được sở hữu, dùng hợp pháp hoặc mang hợp pháp kỹ thuật để trực tiếp chế tạo thuộc các lĩnh vực:

 • – Công nghệ thông tin – truyền thông, đặc trưng khoa học phần mềm tin học;
 • – Công nghệ sinh học, đặc trưng công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và y tế;
 • – Công nghệ tự động hóa;
 • – Công nghệ nguyên liệu mới, đặc thù khoa học nano;
 • – Công nghệ bảo vệ môi trường;
 • – Công nghệ năng lượng mới;
 • – Công nghệ vũ trụ và 1 số khoa học khác

do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

5.2. 

 • – Chuyển giao kỹ thuật hoặc trực tiếp phân phối trên cơ sở khoa học đã ươm tạo
 • – Làm chủ hay sở hữu hợp pháp

quy định tại điểm 5.1, khoản 5, mục I trên đây”.

– Tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 nêu trên quy định:

“8. Sửa đổi, bổ sung khổ đầu tiên điểm 1.1, khoản 1, mục III như sau:

Doanh nghiệp KH&CN được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại điểm 1.2, khoản 1, mục III Thông tư liên tịch này ví như đáp ứng điều kiện: Doanh nghiệp KH&CN sở hữu tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất, buôn bán các sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN trên tổng doanh thu của nhà hàng (sau đây viết tắt là tỷ lệ doanh thu) trong năm đầu tiên đạt từ 30% trở lên, năm thứ hai đạt từ 50% trở lên và từ năm thiết bị ba trở đi đạt từ 70% trở lên. Năm trước tiên được hiểu là năm trước tiên doanh nghiệp KH&CN có thu nhập chịu thuế”.

– Tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 nêu trên quy định:

“9. Sửa đổi, bổ sung điểm 1.2, khoản 1, mục III như sau:

1.2. Mức ưu đãi thuế TNDN

Doanh nghiệp KH&CN được hưởng chế độ ưu đãi thuế TNDNnhư công ty có mặt trên thị trường mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; cụ thể như sau:

a) Doanh nghiệp KH&CN được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập nhà hàng là 10% trong thời gian 15 năm từ năm thứ nhất doanh nghiệp KH&CN mang doanh thu từ hoạt động KH&CN;

b) Doanh nghiệp KH&CN được miễn thuế thu nhập nhà hàng trong thời kì 4 năm và giảm 50% số thuế bắt buộc nộp trong 9 năm tiếp theo nói từ năm trước tiên doanh nghiệp KH&CN với thu nhập chịu thuế.

Trong thời kì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, năm nào nhà hàng KH&CN sở hữu đủ điều kiện về tỷ lệ doanh thu nêu trên thì được miễn hoặc giảm thuế TNDN, năm nào ko đạt điều kiện về tỷ lệ doanh thu thì không được miễn; giảm thuế và nên nộp thuế TNDN theo mức thuế suất hiện hành”.

– Tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 nêu trên quy định:

“Doanh nghiệp KH&CN được cấp giấy chứng nhận nhà hàng KH&CN sau ngày 01 tháng 01 năm 2009 thì được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian 15 năm từ năm thứ 1 siêu thị KH&CN sở hữu doanh thu từ hoạt động KH&CN và tiếp tục được hưởng thời kì miễn thuế, giảm thuế cho các năm còn lại theo quy định.

Trong thời kì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, năm nào doanh nghiệp KH&CN ko đạt điều kiện về tỷ lệ doanh thu thì ko được miễn thuế, giảm thuế và phải nộp thuế thu nhập công ty theo mức thuế suất hiện hành”.

Căn cứ những quy định nêu trên thì:

1. Liên quan đến kiến nghị nếu của Công ty CP Giống cây trồng miền Nam được hưởng ưu đãi thuế TNDN nhắc từ lúc được cấp giấy chứng thực DN KH&CN mà ko bắt buộc tính giảm trừ ưu đãi thuế TNDN đã hưởng trước đây do cổ phần hóa và niêm yết chứng khoán: Tổng cục Thuế đã với công văn số 3591/TCT-CS ngày 29/10/2013 trả lời Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về ưu đãi thuế TNDN đối với công ty công nghệ công nghệ.

2. Về xác định doanh thu để xác định ưu đãi thuế TNDN của các DN kỹ thuật công nghệ:

Doanh nghiệp KH&CN được hưởng ưu đãi thuế TNDN tính trên thu nhập từ hoạt động chính kỹ thuật và khoa học (thực hiện sản xuất; buôn bán những loại sản phẩm; hàng hóa hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển khoa học do DN được quyền sở hữu; quyền tiêu dùng hợp pháp; thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ) theo tỷ lệ doanh thu DN KH&CN đáp ứng trong năm thứ 1 đạt từ 30% trở lên, năm thứ hai đạt từ 50% trở lên và từ năm thiết bị ba trở đi đạt từ 70% trở lên.

Đối sở hữu doanh thu; thu nhập từ thực hành SXKD; những dịch vụ khác ko tương tác đến hoạt động công nghệ và kỹ thuật thì ko được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Công ty buộc phải hạch toán riêng phần thu nhập từ hoạt động được ưu đãi thuế TNDN; thu nhập từ hoạt động cung cấp marketing khác ko được ưu đãi thuế TNDN.

TCT giải đáp để Cục Phát triển thị trường và DN được biết và mong nhận được sự hợp tác; đóng góp quan điểm của Quý Cục.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com 

Các bài viết liên quan:

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

Đăng nhận xét

[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget