Mức thuế suất thuế TNDN của năm 2021 mới nhất hiện nay là 20%. Khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp sẽ phải áp dụng theo mức thuế suất này.

Thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Quy định khía cạnh và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật thuế TNDN quy định thuế suất ưu đãi và thời kì miễn; giảm thuế TNDN đối với nhà hàng mới

Công văn số 2383/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN

thue-tndn-doi-voi-doanh-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe

Kính gửi: Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ

Trả lời công văn số 36/PTTTDN-DN ngày 19/02/2014 của Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ

Về những vướng mắc ảnh hưởng tới công văn số 370/PTTTDN-DN ngày 09/12/2013 đề nghị phê chuẩn lại chính sách thuế TNDN đối mang doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Tổng cục Thuế mang quan điểm như sau:

Website: kiemtoancalico.com

– Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ:

Quy định khía cạnh và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật thuế TNDN quy định thuế suất ưu đãi và thời kì miễn; giảm thuế TNDN đối với nhà hàng mới xây dựng thương hiệu từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khoa học cao; nghiên cứu công nghệ và lớn mạnh công nghệ.

– Tại khoản một Điều 2 Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính Phủ sửa đổi; bổ sung đoạn vật dụng hai Điều 2 của Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về siêu thị công nghệ và khoa học quy định:

“Hoạt động chính của công ty khoa học và công nghệ là thực hiện sản xuất, marketing những mẫu sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và tăng trưởng khoa học do công ty được quyền sở hữu; quyền dùng hợp pháp; thực hiện những nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Doanh nghiệp kỹ thuật và khoa học thực hiện sản xuất, kinh doanh và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật”.

– Tại điểm 1.1 khoản một Mục III Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hành Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về công ty kỹ thuật và kỹ thuật quy định:

“Doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh những sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN, bao gồm:

 • Doanh thu từ việc chuyển giao công nghệ sau ươm tạo
 • Doanh thu từ chế tạo những sản phẩm, hàng hóa được tạo ra từ các công nghệ

quy định tại điểm 5.1, khoản 5, mục I Thông tư liên tịch này.

Danh mục những sản phẩm, hàng hóa được tạo ra từ kết quả KH&CN do Sở Khoa học và Công nghệ công nhận lúc cấp Giấy chứng nhận siêu thị KH&CN và có thể công nhận bổ sung khi có sự thay đổi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.”.

– Tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 chỉ dẫn thực hành Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp kỹ thuật và khoa học quy định:

“5. Điều kiện để được chứng nhận là công ty KH&CN

Doanh nghiệp được chứng thực là siêu thị KH&CN lúc đáp ứng các điều kiện sau:

5.1. Đối tượng thành lập nhà hàng KH&CN hoàn thành việc ươm tạo và khiến cho chủ công nghệ từ kết quả KH&CN được sở hữu, tiêu dùng hợp pháp hoặc mang hợp pháp công nghệ để trực tiếp phân phối thuộc những lĩnh vực:

 • Công nghệ thông báo – truyền thông, đặc biệt công nghệ phần mềm tin học;
 • Công nghệ sinh học, đặc trưng công nghệ sinh vật học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và y tế;
 • Công nghệ tự động hóa;
 • Công nghệ nguyên liệu mới, đặc biệt kỹ thuật nano;
 • Công nghệ bảo vệ môi trường;
 • Công nghệ năng lượng mới;
 • Công nghệ vũ trụ và một số công nghệ khác

do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

5.2. Chuyển giao khoa học hoặc trực tiếp cung ứng trên cơ sở công nghệ đã ươm tạo. Làm chủ hay sở hữu hợp pháp quy định tại điểm 5.1, khoản 5, mục I trên đây”.

– Tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 nêu trên quy định:

“8. Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất điểm 1.1, khoản 1, mục III như sau:

Doanh nghiệp KH&CN được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại điểm 1.2, khoản 1, mục III Thông tư liên tịch này nếu đáp ứng điều kiện: Doanh nghiệp KH&CN sở hữu tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất, buôn bán những sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết quả KH&CN trên tổng doanh thu của nhà hàng (sau đây viết tắt là tỷ lệ doanh thu) trong năm trước tiên đạt từ 30% trở lên, năm trang bị hai đạt từ 50% trở lên và từ năm vật dụng ba trở đi đạt từ 70% trở lên. Năm đầu tiên được hiểu là năm đầu tiên siêu thị KH&CN sở hữu thu nhập chịu thuế”.

– Tại Khoản 9 Điều một Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 nêu trên quy định:

“9. Sửa đổi, bổ sung điểm 1.2, khoản 1, mục III như sau:

1.2. Mức ưu đãi thuế TNDN

Doanh nghiệp KH&CN được hưởng chế độ ưu đãi thuế TNDN như siêu thị ra đời mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khoa học cao; nghiên cứu kỹ thuật và lớn mạnh công nghệ; cụ thể như sau:

a) Doanh nghiệp KH&CN được ứng dụng mức thuế suất thuế thu nhập công ty là 10% trong thời gian 15 năm từ năm trước tiên siêu thị KH&CN mang doanh thu từ hoạt động KH&CN;

b) Doanh nghiệp KH&CN được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời kì 4 năm và giảm 50% số thuế buộc phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp KH&CN có thu nhập chịu thuế.

Trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, năm nào siêu thị KH&CN với đủ điều kiện về tỷ lệ doanh thu nêu trên thì được miễn hoặc giảm thuế TNDN, năm nào ko đạt điều kiện về tỷ lệ doanh thu thì không được miễn; giảm thuế và phải nộp thuế TNDN theo mức thuế suất hiện hành”.

– Tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 nêu trên quy định:

“Doanh nghiệp KH&CN được cấp giấy chứng thực doanh nghiệp KH&CN sau ngày 01 tháng 01 năm 2009 thì được hưởng thuế suất thuế thu nhập nhà hàng 10% trong thời kì 15 năm từ năm thứ 1 siêu thị KH&CN mang doanh thu từ hoạt động KH&CN và tiếp tục được hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuế cho các năm còn lại theo quy định.

Trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, năm nào doanh nghiệp KH&CN không đạt điều kiện về tỷ lệ doanh thu thì ko được miễn thuế, giảm thuế và phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất hiện hành”.

Căn cứ các quy định nêu trên thì:

1. Liên quan đến kiến nghị ví như của Công ty CP Giống cây trồng miền Nam được hưởng ưu đãi thuế TNDN đề cập từ lúc được cấp giấy chứng thực DN KH&CN mà ko bắt buộc tính giảm trừ ưu đãi thuế TNDN đã hưởng trước đây do cổ phần hóa và niêm yết chứng khoán: Tổng cục Thuế đã có công văn số 3591/TCT-CS ngày 29/10/2013 giải đáp Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về ưu đãi thuế TNDN đối mang nhà hàng khoa học công nghệ.

2. Về xác định doanh thu để xác định ưu đãi thuế TNDN của những DN kỹ thuật công nghệ:

Doanh nghiệp KH&CN được hưởng ưu đãi thuế TNDN tính trên thu nhập từ hoạt động chính khoa học và khoa học (thực hiện sản xuất; marketing những chiếc sản phẩm; hàng hóa hình thành từ kết quả nghiên cứu kỹ thuật và tăng trưởng kỹ thuật do DN được quyền sở hữu; quyền sử dụng hợp pháp; thực hành những nhiệm vụ khoa học và công nghệ) theo tỷ lệ doanh thu DN KH&CN đáp ứng trong năm trước tiên đạt từ 30% trở lên, năm thiết bị hai đạt từ 50% trở lên và từ năm thứ ba trở đi đạt từ 70% trở lên.

Đối với doanh thu; thu nhập từ thực hành SXKD; các dịch vụ khác không tương tác tới hoạt động kỹ thuật và công nghệ thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Công ty nên hạch toán riêng phần thu nhập từ hoạt động được ưu đãi thuế TNDN; thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác ko được ưu đãi thuế TNDN.

TCT giải đáp để Cục Phát triển thị trường và DN được biết và mong nhận được sự hợp tác; đóng góp ý kiến của Quý Cục.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu


Đăng nhận xét

[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget