Mức thuế suất thuế TNDN của năm 2021 mới nhất hiện nay là 20%. Khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp sẽ phải áp dụng theo mức thuế suất này.

Nhận viện trợ của chính phủ có những chính sách thuế nào

Trường hợp viện có phát sinh thu nhập thì viện có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thuế TNCN; phù hợp với các quy định của luật thuế thu nhập


Chính sách thuế khi nhận viện trợ của chính phủ trong công văn số 1451/CTHN-TTHT

Nhan-vien-tro-cua-chinh-phu-co-nhung-chinh-sach-thue-naoCăn cứ vào những điều sau:

 • Luật Quản lý thuế số 38 năm 2019 của Quốc hội 
 • Nghị định số 126 NĐCP năm 2020 của Chính phủ
 • Theo điểm b điểm 6 câu 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016 / TTBTC ngày 12/8/2016 

Hướng dẫn Nghị định 100/2016 / NĐCP ngày 01/7/2016 , Năm 2016 của Chính phủ về việc Thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế sửa đổi một số điều của các thông tư về thuế:

Hoàn thuế Giá trị gia tăng 

Các dự án, các chương trình dùng vốn ODA (Hỗ trợ phát triển chính thức) không hoàn lại; viện trợ nhân đạo hoặc viện trợ không hoàn lại, ... 

Tổ chức tại Việt Nam sử dụng viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài 

Để mua hàng hóa, dịch vụ cho các chương trình, dự án của tổ chức, viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam; VAT đã trả cho hàng hóa hoặc dịch vụ đó sẽ được hoàn lại.

Căn cứ vào những điều sau:

 • Điều 51 Chương II Thông tư số 156/2013 / TTBTC 
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 78/2006 / QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 
 • Lệnh số 83/2013 / NĐCP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ 
Về hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam , sử dụng quỹ cho viện trợ nhân đạo; Viện trợ nước ngoài không hoàn lại để mua hàng hóa và dịch vụ có thuế GTGT tại Việt Nam đối với khoản viện trợ không hoàn lại hoặc viện trợ nhân đạo: 

1. Gửi hồ sơ để xin hoàn thuế GTGT

Tổ chức, cá nhân được hoàn thuế GTGT nêu trên phải nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT bất kỳ lúc nào; Có thuế đầu vào được hoàn lại.

2. Hồ sơ hoàn thuế GTGT 

 • Đơn đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước 
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào 
 • Văn bản chấp thuận khoản viện trợ của cơ quan có thẩm quyền (bản chụp có xác nhận của người nộp thuế); 
 • Văn bản xác nhận của cơ sở ươm tạo của Bộ Tài chính (đối với viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu của ngân sách trung ương); hoặc từ sở tài chính (đối với viện trợ nước ngoài có thu ngân sách địa phương) về số tiền viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, trong đó nêu rõ: 
  • Tên tổ chức viện trợ 
  • Giá trị viện trợ 
  • Cơ sở tiếp nhận và quản lý viện trợ.

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 26 năm 2015  ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính 

Quy định về thuế GTGT và Quản lý thuế tại Nghị định số 12 năm 2015  ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết chính sách thuế khi nhận viện trợ: “… 
Rõ ràng các nội dung liên quan đến bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra; và các quy tắc về tỷ giá hối đoái trong việc xác định thu nhập và giá tính thuế; tại Thông tư số 156/2013 / TTBTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; luật sửa đổi và bổ sung một số điều của luật quản lý thuế; và Nghị định số 83 năm 2013  NĐ CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 ”

Căn cứ TT 78/2014 / TTBTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính 

Quy định thi hành Nghị định số 218/2013 / NĐCP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế. 

+ Tại khoản 15 Điều 7 thu nhập khác quy định: “

 • Quà tặng bằng tiền hoặc hiện vật; Thu nhập từ hỗ trợ tiếp thị; Thu nhập bằng tiền hoặc hiện vật từ các nguồn tài trợ; hỗ trợ chiết khấu, chi phí, thưởng quảng cáo và các hỗ trợ khác. 
 • Trong trường hợp thu nhập bằng hiện vật, giá trị của thu nhập bằng hiện vật được xác định bằng giá trị của hàng hoá hoặc dịch vụ tương đương tại thời điểm nhận.

Điều 7 Điều 8 nói rằng thu nhập được miễn thuế: 

Nguồn vốn nhận được sẽ được sử dụng cho các hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội. Các câu lạc bộ khác tại Việt Nam. 
 • Trường hợp tổ chức tài trợ sử dụng không đúng mục đích khoản hỗ trợ nêu trên thì tổ chức tài trợ phải tính nộp thuế TNDN đối với phần chi không đúng mục đích trong kỳ tính thuế phát sinh việc sử dụng. 
 • Tổ chức nhận các khoản tiền nêu tại khoản này phải thành lập và hoạt động theo các quy định của Đạo luật và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Đạo luật Kế toán và Thống kê.

Căn cứ vào những điều sau:

 • Theo Nghị quyết 06/2016 / QĐTTg ngày 22/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án, chương trình viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
 • Theo Thông tư 96/2016 / TTBTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính quản lý hồ sơ và thủ tục miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện các dự án, chương trình viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Về thuế GTGT:

Trường hợp Viện sử dụng nguồn vốn viện trợ nhân đạo của cá nhân, tổ chức nước ngoài để mua dịch vụ, hàng hóa  chịu thuế GTGT tại Việt Nam nhằm tham gia các chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại; Thuế GTGT đã nộp cho viện trợ nhân đạo tại Việt Nam được hoàn cho hàng hoá và dịch vụ đó; phù hợp với quy định tại tiểu mục b điểm 6 câu 3 điều 1 thông tư số 130/2016 / TTBTC. Thủ tục hoàn thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 51 Thông tư số 156/2013 / TTBTC và Điều 4 Thông tư số 26/2015 / TTBTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Về thuế TNDN: 

 • Khi viện trợ được sử dụng cho các hoạt động giáo dục, khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện và nhân đạo; và các hoạt động xã hội khác tại Việt Nam; thì khoản hỗ trợ này được miễn thuế TNDN theo quy định tại Điều 8 Khoản 7 Thông tư 78/2014 / TTBTC nêu trên.
 • Trong trường hợp viện sử dụng kinh phí không đúng mục đích thì phải tính toán và thanh toán các khoản hỗ trợ của viện. sử dụng không chính xác; Trong kỳ tính thuế, có hành vi lạm thu nếu viện trợ không hoàn lại thuộc các trường hợp nêu tại Điều 8 số 7 Thông tư 78/2014 / TTBTC; sau đó được xác định là thu nhập khác theo quy định tại Mục 15 Điều 7 Thông tư 78/2014 / TTBTC trước đây.
 • Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động kinh doanh, sản xuất hàng hóa và dịch vụ, dịch vụ và thu nhập khác. Thuế suất thuế doanh nghiệp là 20%.

Về thuế TNCN: 

 • Trường hợp viện có phát sinh thu nhập thì viện có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thuế TNCN; phù hợp với các quy định của Đạo luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản liên quan. 
 • Trong đó, chuyên gia nước ngoài thực hiện các hoạt động chương trình, dự án trực tiếp với các quỹ viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; được miễn thuế TNCN đối với thu nhập nhận được; trực tiếp thực hiện các hoạt động của các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài; phù hợp với quy định tại Nghị quyết 06/2016 / QĐTTg ngày 22 tháng 02 năm 2016. 
 • Về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình viện trợ từ thiện, dự án của Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 96/2016 / TTBTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Ngày 01 tháng 7 năm 2020, Luật Quản lý thuế số 38/2019 / QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội 

 • Có hiệu lực và kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2020, Nghị định số 126/2020 / NĐCP ngày 19 tháng 10 của Chính phủ. , Năm 2020. ; một số điều của Luật quản lý thuế số 38/2019 / QH14 hiện hành. 
 • Đề nghị Viện tham khảo hiện trạng của đơn vị và đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc kê khai, nộp thuế nêu trên. 
 • Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư Nghị định số 126/2020 / NĐCP của Chính phủ, trong đó có một số điều của Luật Quản lý thuế hướng dẫn chi tiết về các mẫu tờ khai thuế. 
Cục Thuế TP Hà Nội sẽ đăng tải nội dung trên website https://hanoi.gdt.gov.vn/ để hỗ trợ người nộp thuế phát hành văn bản. Nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách tài khóa, đề nghị liên hệ với Phòng Thanh tra, kiểm tra số 7 để được hỗ trợ giải quyết. Cục Thuế Hà Nội sẽ báo cáo Viện Khoa học Trái đất và Khoáng sản.
Trên đây là bài viết được Hãng kiểm toán Calico tổng hợp. Mọi chi tiết xin liên hệ TẠI ĐÂY

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu


Đăng nhận xét

[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget