Mức thuế suất thuế TNDN của năm 2021 mới nhất hiện nay là 20%. Khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp sẽ phải áp dụng theo mức thuế suất này.

Chính sách thuế khi nhận khoản viện trợ phi chính phủ

hu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động kinh doanh, sản xuất hàng hóa và dịch vụ, dịch vụ và thu nhập khác. Thuế suất thuế

Nhận khoản viện trợ phi chính phủ trong Công văn 1451/CTHN-TTHT Chinh-sach-thue-khi-nhan-khoan-vien-tro-phi-chinh-phu

Cục Thuế thành phố Hà Nội có ý kiến   như sau về chính sách thuế khi nhận tài trợ: 

 • Theo Luật Quản lý thuế số 38 / 2019 / QH14 ngày 13 - 6 - 2019 được Quốc hội ban hành 
 • Theo NĐ số 126 / 2020 / NĐCP ngày 19 - 10 - 2020 của Chính phủ ban hành một loạt các điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 
 • Theo điểm b, mục 6, khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016 / TTBTC ngày 08 tháng 12 năm 2016 
 • Nghị định 100/2016 / NĐCP ngày 07/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Luật thuế TTĐB và luật quản lý thuế sửa đổi một vài điều của các thông tư về thuế:

Hoàn thuế GTGT 

Đối với các dự án, chương trình dùng nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) không được hoàn lại; viện trợ nhân đạo hoặc viện trợ không hoàn lại ... 

Tổ chức tại Việt Nam sử dụng nguồn viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài 

Để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ các chương trình, dự án viện trợ, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam; VAT đã trả cho hàng hóa hoặc dịch vụ đó sẽ được hoàn lại.

Căn cứ những luật định sau:

 • Thông tư số 156/2013/TT-BTC
 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11
 • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP
Quy chế hoàn thuế đối với tổ chức và cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam sử dụng quỹ viện trợ nhân đạo; Viện trợ không hoàn lại từ nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo:

Nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT

Tổ chức, cá nhân được hoàn thuế GTGT nêu trên phải nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT bất kỳ lúc nào; Nếu số thuế đầu vào đã phát sinh thì sẽ được hoàn lại số thuế giá trị gia tăng đã nộp

Hồ sơ hoàn thuế GTGT 

 • Đơn đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu 01 / ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này; 
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ theo Mẫu số 011 / ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này; 
 • Văn bản chấp thuận khoản viện trợ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của người nộp thuế); 
 • Văn bản xác nhận của Bộ Tài chính (đối với viện trợ nước ngoài thuộc nguồn thu từ ngân sách trung ương); hoặc của Bộ Tài chính (trường hợp viện trợ nước ngoài có thu từ ngân sách địa phương) về số tiền viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, trong đó ghi rõ: 
  • Tên tổ chức viện trợ 
  • Giá trị viện trợ 
  • Các cơ quan tiếp nhận và quản lý viện trợ.
Tham khảo: Mức thuế suất thuế TNDN và Ưu đãi thuế suất thuế TNDN mới nhất 2021

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 26/2015 / TTBTC 

Quy định về thuế GTGT và quản lý thuế Nghị định số 12/2015 / NĐCP ngày 12/02/2015 của Chính phủ về chính sách thuế trong nhận viện trợ: 

Bãi bỏ nội dung liên quan

Về danh mục hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra cũng như quy định về tỷ giá khi xác định thu nhập và giá tính thuế tại Thông tư số 156/2013 / TTBTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, chỉ đạo việc thực hiện một số Điều của luật Quản lý Thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; và Nghị định số 83/2013 / NĐ CP của chính phủ 

Căn cứ Thông tư số 78/2014 / TTBTC 

Quy định thi hành Nghị định số 218/2013 / NĐCP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Khoản 15, Điều 7. Quy định về thu nhập khác: 

Quà biếu, quà tặng bằng tiền hoặc hiện vật; Thu nhập bằng tiền hoặc hiện vật từ các nguồn tài trợ; Thu nhập từ hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu lương, thưởng quảng cáo và các hỗ trợ khác. 

Trong trường hợp thu nhập bằng hiện vật, giá trị của thu nhập bằng hiện vật được xác định. giá trị của hàng hoá và dịch vụ tương đương tại thời điểm nhận hàng. 

Khoản 7 Điều 8 quy định về thu nhập được miễn thuế: 

Nguồn vốn nhận được sẽ được sử dụng cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và giáo dục học tập, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và các hoạt động xã hội khác tại Việt Nam trong trường hợp tổ chức tài trợ sử dụng các khoản tài trợ nêu trên không đúng mục đích.
Tổ chức tài trợ phải tính và nộp thuế TNDN cho phần bị lạm dụng trong kỳ tính thuế mà việc lạm dụng xảy ra. 

Tổ chức hỗ trợ có tên trong khoản này phải được thành lập và hoạt động theo quy định. Các điều khoản luật định tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của luật Kế toán và Thống kê.

Căn cứ các luật định

 • Quyết định 06/2016/QĐ-TTg
 • Thông tư 96/2016/TT-BTC
  • Hướng dẫn Việt Nam về Hồ sơ và Thủ tục Miễn thuế TNCN dành cho Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. 
Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về chính sách thuế khi được phê duyệt.

Về thuế GTGT: 

Trường hợp Viện sử dụng nguồn vốn viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Để mua hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam nhằm tham gia các chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại; Viện trợ nhân đạo tại Việt Nam được hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ đó; phù hợp với quy định tại tiểu mục b số 6 câu 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016 / TTBTC. 
Thủ tục hoàn thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 51 Thông tư số 156/2013 / TTBTC và Điều 4 Thông tư số 26/2015 / TTBTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Đối với thuế TNDN: 

 • Nếu các khoản tài trợ nhận được từ Viện dành cho các hoạt động nghệ thuật, văn hóa, khoa học, giáo dục, nhân đạo hoặc từ thiện; và các hoạt động xã hội khác tại Việt Nam; thì khoản trợ cấp này đủ điều kiện để được miễn thuế TNDN theo quy định tại Điều 8 Khoản 7 Thông tư 78/2014 / TTBTC nêu trên, bạn nộp thuế TNDN trong trường hợp lạm thu; Có sự lạm dụng trong kỳ tính thuế. 
 • Trường hợp viện trợ không thuộc các trường hợp nêu tại Điều 8 số 7 Thông tư 78/2014 / TTBTC; Sau đó được xác định là thu nhập khác theo quy định tại mục 15 điều 7 thông tư 78/2014 / TTBTC trước đây. 
 • Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động kinh doanh, sản xuất hàng hóa và dịch vụ, dịch vụ và thu nhập khác. Thuế suất thuế doanh nghiệp là 20%.

Về thuế TNCN: 

Trường hợp tổ chức có phát sinh chi trả thu nhập thì tổ chức có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thuế TNCN; phù hợp với các quy định của luật thuế thu nhập và các văn bản liên quan. 

Đặc biệt là đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện các hoạt động chương trình, dự án tại Việt Nam trực tiếp bằng nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài; được miễn thuế TNCN đối với thu nhập nhận được; trực tiếp thực hiện các hoạt động của các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài; Phù hợp với quy định tại nghị quyết 06/2016 / QĐTTg ngày 22/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Về hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình viện trợ không có mục đích vì lợi nhuận và các dự án của Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 96/2016 / TTBTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0906.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn

Tìm bài viết bằng các từ khóa:

 • thuế suất thuế tndn mới nhất
 • thuế suất thuế tndn qua các năm
 • thuế suất thuế tndn từ chuyển nhượng bđs
 • thuế suất thuế tndn
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ưu đãi thuế tndn theo địa bàn
 • tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp
 • miễn giảm thuế tndn
 • thuế suất thuế tndn ưu đãi
 • điều kiện ưu đãi thuế tndn
 • ưu đãi thuế tndn đối với dự án đầu tư
 • ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì
 • thuế tndn ưu đãi
 • thuế tndn là bao nhiêu

Đăng nhận xét

[blogger]

MKRdezign

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget