Nguyên tắc lập hoá đơn được quy định tại Điều 16 Thông tư 39/2014/TT.BTC và được sửa đổi bổ sung tại Khoản 3, Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC và Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC như sau:


1.1. Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.
Bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).
1.2. Nội dung trên hóa đơn.
– Phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh
– Không được tẩy xóa, sửa chữa
– Phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đ
– Chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có)
► Hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.
1.3. Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên.
Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.
(Đối với hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ … khi lập hóa đơn được thay thế liên 1 bằng bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập).
1.4.  Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.Link tham khảo: https://tintucketoan.com/nguyen-tac-lap-hoa-don-ban-hang-huong-dan-cach-viet-hoa-don-ban-hang/